Skip to Navigation Skip to main content Skip to footer
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

AH UK Holdco 1 Limited (met statutaire zetel 2, The Heights Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0NY, Engeland en ondernemingsnummer 12553704).

Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt in deze voorwaarden verstaan onder "Groepsmaatschappijen" met betrekking tot de Vennootschap: elke rechtspersoon of bedrijfseenheid die onder zeggenschap staat van, zeggenschap heeft over of onder gezamenlijke zeggenschap staat van de Vennootschap of een onderneming of bedrijfseenheid waarin de Vennootschap of een van haar Groepsmaatschappijen een minderheidsbelang heeft, waarbij de zeggenschap (direct of indirect) het eigendom is van meer dan de helft (50%) van de stemgerechtigde aandelen of certificaten in het belang van de rechtspersoon of een andere relatie die in feite overwegende zeggenschap met zich brengt.

Verwante grondslagen en verklaringen
Neem de tijd om u om kennis te nemen van onze andere beleidslijnen:

Privacy Statement

Cookies Policy

De voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) (de "Voorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik van deze website. Het gebruik van deze website geeft aan dat u deze voorwaarden aanvaardt. Als u deze Voorwaarden niet accepteert, gebruik deze website dan niet.

De inhoud van deze website is opgesteld om algemene informatie over Alloga Nederland te verstrekken. De Vennootschap heeft deze website met nodige zorgvuldigheid samengesteld. De Vennootschap doet geen enkele verklaring, belofte of garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot (de inhoud van of informatie verkrijgbaar via) deze website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de nauwkeurigheid of volledigheid van enige informatie (inclusief informatie over goederen en diensten) die op deze website is opgenomen). De Vennootschap kan niet garanderen dat de toegang tot deze website volledig ononderbroken en betrouwbaar is en is niet aansprakelijk , indien de website (of een van de functies of inhoud ervan) om welke reden dan ook op enig moment of gedurende enige periode niet beschikbaar of verminkt is.

Voor zover wettelijk is toegestaan, zijn noch de Vennootschap noch haar Groepsmaatschappijen aansprakelijk voor kosten, uitgaven, verlies of schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit het gebruik van, het vertrouwen op of de onmogelijkheid tot gebruik van deze website of de informatie op deze website (met uitzondering van schade als gevolg van overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van de Vennootschap).

Bepaalde hyperlinks in deze website leiden naar websites die niet onder de controle van de Vennootschap of haar Groepsmaatschappijen staan. Wanneer u een van deze websites activeert, verlaat u deze website en de Vennootschap of haar Groepsmaatschappijen hebben geen controle over en aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor of aansprakelijkheid met betrekking tot het materiaal of de informatie op enige website die niet onder de controle van de Vennootschap of haar Groepsmaatschappijen valt. In het geval dat een hypertekstlink u naar een website brengt die onder controle staat van de Vennootschap of haar Groepsmaatschappijen, zijn de gebruiksvoorwaarden van die website van toepassing.

De Vennootschap kan software of materialen die eigendom zijn van of geëxploiteerd worden door derde bedrijven ter beschikking stellen aan u ("Materialen van derden"). U mag de Materialen van derden alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn gemaakt en aan u zijn verstrekt. U mag de Materialen van derden niet delen met andere personen.

Deze website is uitsluitend bedoeld voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het gebruik van deze website en de inhoud ervan voor andere doeleinden dan persoonlijk en niet-commercieel gebruik is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap.

De informatie op deze website vormt geen uitnodiging of aansporing om deel te nemen aan investeringsactiviteiten in verband met effecten of financiële instrumenten die door of namens de Vennootschap worden uitgegeven, noch is het de bedoeling dat deze informatie bevat die de basis zal vormen voor, of waarop kan worden vertrouwd bij het nemen van een investeringsbeslissing in verband met hetzelfde of de Vennootschap. Als u advies nodig hebt, raadpleeg dan een professionele financiële adviseur. In het verleden behaalde resultaten kunnen niet worden beschouwd als een leidraad voor toekomstige resultaten.

Tenzij anders vermeld, zijn alle materialen op deze website, met inbegrip van de handelsmerken, auteursrechten, ontwerp, tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, foto's en inhoud, allemaal intellectueel eigendom van, gecontroleerd of in licentie gegeven door of aan de Vennootschap of haar Groepsmaatschappijen. De Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen doen alle rechten gelden op haar intellectuele eigendom. U mag geen gebruik maken van de inhoud van de website, tenzij u daarvoor toestemming heeft gekregen van de eigenaar of anderszins wettelijk is toegestaan. Het kopiëren, publiceren, uitzenden, wijzigen, distribueren of verzenden van enige inhoud van de website op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap is strikt verboden.

Niets in dit document mag worden geïnterpreteerd als het impliciet,  door uitsluiting of anderszins verlenen van een licentie of recht onder een octrooi of handelsmerk van de Vennootschap of een derde partij. Niets in dit document mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht onder enig auteursrecht van de Vennootschap.

Alle merknamen, product- en dienstnamen en titels die op deze website worden gebruikt, zijn handelsmerken en handelsnamen van hun respectievelijke eigenaars, met inbegrip van de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen. De Vennootschap claimt geen eigendom van, of verbondenheid met, handelsmerken van derden die op deze website voorkomen. Dergelijke handelsmerken van derden worden alleen gebruikt om de producten en diensten van hun respectieve eigenaars te identificeren, en geen enkele sponsoring, aanbeveling of goedkeuring van de Vennootschap mag worden afgeleid uit het gebruik van deze merken.

Indien een kijker van een document dat op deze website door de Vennootschap wordt gepubliceerd reageert met informatie, inclusief feedbackgegevens zoals vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke met betrekking tot de inhoud van dergelijk materiaal, zal dergelijke informatie als niet-vertrouwelijk worden beschouwd en zal de Vennootschap geen enkele verplichting van welke aard dan ook hebben met betrekking tot dergelijke informatie en zal de Vennootschap vrij zijn om dergelijke informatie onbeperkt te reproduceren, te gebruiken, openbaar te maken en te distribueren naar anderen. Het staat de Vennootschap vrij om ideeën, concepten, knowhow of technieken uit dergelijke informatie te gebruiken voor welk doel dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, productie en marketing van producten die dergelijke informatie bevatten.

De Vennootschap kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen aan de website, met inbegrip van deze voorwaarden. Kijk regelmatig op deze pagina voor updates. U bent wettelijk gebonden aan de bijgewerkte of gewijzigde Voorwaarden vanaf de eerste keer dat u de website gebruikt nadat de Vennootschap de wijzigingen op de website heeft gepubliceerd.

Op het gebruik van deze website en de toepassing van deze Voorwaarden is het recht van Engeland en Wales van toepassing. De partijen onderwerpen zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales met betrekking tot enige vordering, geschil of verschil dat voortvloeit uit of in verband met deze Voorwaarden.

© Copyright 2019 AH UK Holdco 1 Limited. Alle rechten voorbehouden.