Skip to Navigation Skip to main content Skip to footer
Privacybeleid

Privacybeleid

Wie we zijn

Alloga is een onderdeel van Walgreens Boots Alliance (WBA).

Hoe de wet u beschermt

Uw privacy is wettelijk beschermd. In deze sectie wordt uitgelegd hoe dat werkt.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens zegt dat we persoonlijke informatie alleen mogen gebruiken als we daar een goede reden voor hebben. Dit geldt ook voor het delen ervan buiten Alloga om. Goede redenen zijn:

 • Om een contract met u na te komen dat we met u hebben,
 • Wanneer het onze wettelijke plicht is,
 • Wanneer het een gerechtvaardigd belang dient,
 • Als u ermee instemt,
 • Om uw vitale belangen te beschermen,
 • Of als er een taak van algemeen belang vervuld moet worden.

Hier is een lijst van de manieren waarop we uw persoonlijke informatie kunnen gebruiken en de redenen daarvoor.

 
  Doel gegevensverwerking Gegevens Bewaar-termijn Partijen
Zakelijke gegevens
 • Verwerking / verzending van orders
 • contractmanagement
 • rapportages m.b.t. voorraden
 • onderhouden van klantrelaties
 • aangaan en uitvoeren van zakelijke transacties
 • facturatie, betalingsverkeer en kredietbeheersing
 • informatieverstrekking
 • deelname aan certificeringsprogramma's
 • klachtafhandeling
 • Contactgegevens zoals naam, telefoonnummmer en e-mail adres
 • Financiële gegevens van zakelijke relaties, waaronder BTW-nummers en dergelijke
 • Gegevens verstrekt in relatie tot een informatieverzoek
   

7 jaar

4 weken voor informatieverzoek
 

 • Farmaceutische groothandels
 • Ziekenhuizen
 • Koeriers
 • Softwareleveranciers
 • Klanten
   
Gegevens van sollicitanten,  werknemers, uitzendkrachten en contractors
 • Uitvoering van wettelijke verplichtingen als (goed) werkgever
 • Voldoen aan fiscale en sociale verplichtingen
 • Ter ondersteuning van sollicatatieprocedure
   
 • Contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mail adres
 • Financiële gegevens
 • BSN
 • Relevante data
 • Functionerings- en beoordelingsgegevens
 • Opleidingen
 • Ziekteverzuim
 • Verlof
   
4 weken, 2 jaar of 5 jaar, afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bepalingen
 • Softwareleveranciers
 • Dienstverleners

Waar wij persoonlijke informatie verzamelen

Wij kunnen persoonlijke informatie over u (of uw bedrijf) verzamelen van andere bedrijven binnen WBA, van u, of van derden die wij gebruiken om ons te helpen onze producten en diensten te leveren.

De gegevens die wij van u verzamelen komen voornamelijk van de website, maar kunnen ook afkomstig zijn van andere bronnen:

 • Uit overeenkomsten met u,
 • Wanneer u met ons praat aan de telefoon of in gesprekken met onze medewerkers,
 • Wanneer u gebruik maakt van onze webservices b.v. de Alloga Gateway
 • Uit e-mails en brieven,
 • Uit klantenonderzoeken,
 • Uit gegevens van derden waarmee wij samenwerken:
  • Bedrijven die u aan ons voorstellen
  • Kredietreferentiebureaus
  • Publieke informatiebronnen zoals Kamer van Koophandel
  • Organisaties die namens ons werken
  • Marktonderzoekers

Met wie delen we uw persoonlijke informatie

Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met bedrijven binnen WBA en bepaalde vertrouwde organisaties zoals hierboven beschreven. 

We kunnen uw informatie ook delen met regelgevers en andere overheidsinstanties indien dit wettelijk of reglementair vereist is.

In sommige situaties kan het nodig zijn dat we uw persoonlijke informatie met andere organisaties moeten delen om u de producten of diensten te kunnen leveren die u hebt gekozen.

Uw gegevens kunnen worden geëxporteerd naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), aangezien WBA een internationale groep is met het hoofdkantoor in de VS.

In sommige omstandigheden zijn we wettelijk verplicht, of vanwege de contractvoorwaarden die we met u hebben, dat we persoonlijke informatie verzamelen en verwerken. Als u deze informatie niet met ons wilt delen, is het mogelijk dat wij onze producten of diensten niet aan u kunnen leveren.

Welke gegevens nodig zijn, zal duidelijk worden gemaakt op het moment dat de gegevens worden verzameld.

Marketing

Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u informatie te verstrekken waarvan wij denken dat deze nuttig is voor u of voor uw bedrijf.

De persoonlijke informatie die wij van u hebben, bestaat uit wat u ons vertelt en gegevens die wij verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze diensten, of van derden waarmee wij samenwerken.

Wij analyseren deze informatie om te voorspellen wat u mogelijk wilt of nodig hebt, of wat voor u van belang kan zijn. Op deze manier zijn wij in staat om uit te zoeken welke producten, diensten en aanbiedingen relevant kunnen zijn voor u of uw bedrijf.

U kunt ons te allen tijde vragen om te stoppen met het versturen van marketingberichten, maar wij zullen u verklaringen en andere belangrijke informatie blijven sturen, zoals wijzigingen in de diensten die u momenteel gebruikt.

We kunnen u vragen om uw keuzes en de juistheid van onze gegevens te bevestigen als u in de toekomst andere producten of nieuwe diensten bij ons koopt. Wij zullen u ook vragen om dit te doen als er veranderingen zijn in de wet, regelgeving of de structuur van ons bedrijf.

Als u van gedachten verandert, kunt u uw keuzes op elk moment bijwerken door contact met ons op te nemen via info@alloga.nl

Hoe wij uw persoonlijke informatie beschermen

Wij gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, openbaarmaking, wijziging of vernietiging in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Het beveiligingsniveau is in overeenstemming met de verwachtingen, die in het maatschappelijk verkeer leven met betrekking tot partijen als Alloga, en ingeregeld met inachtneming van de normen die gelden voor ISO 27001 en, voor zover van toepassing, NEN 7510 e.v. Met persoonsgegevens die in onze database en in die van onze verwerkers zijn opgeslagen wordt zeer zorgvuldig omgegaan en alleen medewerkers, die voor hun werk inzage nodig hebben, mogen deze gegevens inzien. Alloga test de beveiligingsmaatregelen periodiek en past ze aan aan de ontwikkelingen en inzichten in de markt.

Hoe lang we uw persoonlijke informatie bewaren

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zoals hierboven beschreven en in overeenstemming met ons beleid voor het bewaren van gegevens zolang uw relatie met Alloga voortduurt, of voor het onderhouden van onze relatie met u.

Nadat u geen klant meer bent of geen commerciële relatie meer heeft met Alloga, kunnen wij uw gegevens om een van deze redenen bewaren:

 • Om te reageren op vragen of klachten.
 • Om uw gegevens bij te houden volgens de regels die van toepassing zijn op ons bedrijf.

Uw rechten

Een belangrijk aspect van de AVG is dat personen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt bepaalde rechten hebben. Door gebruik te maken van deze rechten heeft u meer zeggenschap over uw gegevens. Welke rechten u heeft en hoe u daar gebruik van kunt maken staat hieronder beschreven.

 

Rechten

Betekenis 

Toestemming

Indien u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van (bijzondere) persoonsgegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

Informatieplicht

Als consument heeft u het recht om te weten wat Alloga met uw (bijzondere) persoonsgegevens doet en waarom dit gebeurt.

Recht op inzage

U heeft het recht in te zien welke (bijzondere) persoonsgegevens Alloga verwerkt in te zien.

Recht op verwijdering (recht op vergetelheid)

U heeft het recht uw (bijzondere) persoonsgegevens te laten wissen en ‘vergeten' te worden (dat wil zeggen dat uw gegevens niet langer openbaar zijn terug te vinden).

Recht op rectificatie en aanvulling

U heeft het recht uw (bijzondere) persoonsgegevens die Alloga verwerkt te (laten) wijzigen, indien deze niet correct of up-to-date zijn. 

Recht op bezwaar

 

U heeft het recht om ieder gewenst moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw (bijzondere) persoonsgegevens.

Recht op beperking

U heeft het recht om minder (bijzondere) persoonsgegevens door Alloga. te laten verwerken.

Recht op overdacht (dataportabiliteit)

U heeft het recht om uw (bijzondere) persoonsgegevens over te dragen of indien mogelijk door Alloga over te laten dragen.

Om aanspraak te maken op uw rechten kunt een schriftelijk verzoek indienen via info@alliance-healthcare.nl. Vermeld bij het verzoek de volgende tekst: "Verzoek om uitoefening rechten AVG privacy". Maak bij het verzoek ook kenbaar welk(e) recht(en) u wilt uitoefenen en zorg dat wij u kunnen identificeren. Nadat het verzoek in behandeling is genomen wordt er contact met u opgenomen. Niet alle verzoeken om uitoefening van uw recht kunnen worden uitgevoerd. Het is mogelijk dat wettelijke bepalingen Alloga verplicht bepaalde persoonsgegevens voor een specifieke termijn te bewaren. Indien dat het geval is wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

Klachten

Mocht u onverhoopt klachten hebben over onze verwerking van persoonsgegevens dan kunt u hiervoor terecht bij de Privacy Officer. Aangezien wij hechten aan rechtstreekse communicatie met onze klanten, stellen we deze mogelijkheid voorop. Onder het kopje ‘Contact’ vindt u de contactgegevens van de Privacy Officer.  

Daarnaast kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP is de Nederlandse onafhankelijk toezichthouder op het gebruik van persoonsgegevens. Meer informatie over de AP vindt u op hun website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ of bel op werkdagen naar: (088) 180 52 50. 

Contact

Op internationaal niveau is een Functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Indien u in contact wilt komen met de Functionaris voor gegevensbescherming, neem dan contact op met de Privacy Officer via privacyofficer@alliance-healthcare.nl.